Rotta maksaa ketulle sovitun minimimaksun

Voitko jatkaa pienyrittäjänä toiminimellä, jos eläkeyhtiö päättää korottaa YEL-työtuloasi? 

Suomen hallituksen hyväksytty esitys YEL-lain muutoksesta tämän vuoden 2023 alusta nostaa jopa kymmenien tuhansien yrittäjien YEL-maksuja.

Ensi vaiheessa (2023) korotus kohdistetaan niihin yrittäjiin, joiden YEL-työtulo alhaisin eli alle 15 000 euroa vuodessa.

Vuositasolla YEL-maksujen korotus on jo ensimmäisenä vuonna esimerkiksi toiminimellä toimivalle pienyrittäjälle jopa yli 2000 euroa. 

Jos eläkeyhtiö katsoo YEL-työtulon edelleen matalaksi, korottamista jatketaan myös sitä seuraavina vuosina.

Mitä YEL-maksun nousemisesta on seurauksena yrittäjille? 

Yrittäjän edessä on muutamia vaihtoehtoja, joista monet pakottavat hänet tekemään ratkaisuja. Jos olet yrittäjä, ratkaisusi saattavat vaikuttaa laajasti yritystoimintaasi ja sen jatkuvuuteen. Sen kautta vaikutukset yltävät lähipiiriisi ja laajemmin yhteiskuntaan. 

Miten YEL-maksun korotus saattaa vaikuttaa sinuun ja millaisia vaihtoehtoja sinulla on?

1. Miten YEL-muutos vaikuttaa sinuun jos olet sivutoiminen tai osa-aikainen yrittäjä?

Mitä tarkoittaa osa-aikainen tai sivutoiminen yrittäjyys?

Jos sinulla on päätyö tai pääasiallinen tulonlähde muualta kuin yritystoiminnastasi, olet sivutoiminen yrittäjä. 

Jos puolestaan teet yritystoimintaa esimerkiksi toiminimellä alle kokopäivätyön verran, olet osa-aikainen yrittäjä.

Miten YEL-muutos vaikuttaa sinuun sivutoimisena yrittäjänä? Mihin sinun pitäisi kiinnittää huomiota jos yritystoimintasi on osa-aikaista?

Koska eläkeyhtiöt halutaan velvoittaa tarkistamaan YEL-työtulosi tasoa tarkemmin ja useammin, ole valmis esittämään perusteita keskimääräistä alhaisempaan työpanokseen ja työtuloon. 

Hallituksen läpimenneessä lakiesityksessä yrittäjien eläketurvan muuttamiseksi mainitaan perusteena muun muassa yritystoimintaan käyttämiesi viikkotuntien määrä.

Lakiesityksessä YEL-työtuloksi todettiin seuraavasti:

Jos yrittäjätoiminta on esimerkiksi osa-aikaista siten, että yrittäjän viikkotyötuntimääräksi voidaan luotettavan selvityksen perusteella arvioida olevan keskimäärin 20 tuntia viikossa, työtuloksi vahvistettaisiin puolet yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkasta.

Laissa ei kerrota tarkemmin mitä "luotettava selvitys" tarkoittaa, mutta siinä osoitetaan selkeästi, että eläkeyhtiöiden on otettava huomioon yrittäjän perustelut oman työpanoksensa määrästä.

Näin ollen YEL-työtulon vahvistamiseksi alhaisemmalle tasolle, sinun saattaa olla hyvinkin hyödyllistä pitää kirjaa yritystoimintaan käyttämistäsi viikkotunneista

Laki ei määrittele erikseen, mikä on yrittäjän työaikaa, mutta siinä verrataan yrittäjän työtuloa palkansaajan tuloihin. 

Näin ollen olet YEL-työpanoksesi ajallisessa määrittelyssä varsin pitkällä, jos vertaat sitä siihen, mikä lasketaan palkallisen työntekijän työajaksi. 

Palkallisen työntekijän työaikaa eivät ole esimerkiksi matka työpaikalle tai työpisteeseen. Työntekijän työaikaan ei yleensä lasketa myöskään ruokataukoja.

Kirjoittamalla muistiin yrittäjänä tekemiäsi viikkotunteja pystyt selkeästi osoittamaan eläkeyhtiölle tai eläkelaitokselle, kuinka paljon todellisuudessa käytät aikaa yritystoimintaasi

Joten tässä yhteydessä joidenkin sanonta "yrittäjänä ei työtunteja lasketa", on haitallinen tapa. 

YEL-lakimuutos mainitsee nimenomaisesti yrittäjän viikoittaiset työtunnit yhtenä arvioinnin perusteena. 

Todennäköisiä viikkotunteja on aiemminkin kysytty uuden yrittäjän alun perin ottaessa YEL-vakuutuksen.

2. Mitä jos olet päätoiminen yrittäjä, mutta todellinen tulotasosi on alhainen tai yritystoimintasi muuttuu nousevan YEL-maksun takia tappiolliseksi?

YEL-vakuutus ja YEL-maksut perustuvat lain mukaan työpanokseen, eivät todellisuudessa yrittäjänä ansaitsemaasi rahamäärään. 

Vaikka yrittäjänä saamasi tulot olisivat alhaisia, voit silti joutua maksamaan huomattavaa YEL-maksua suhteessa saamaasi rahaan. 

Yksinkertaisemmin sanottuna tämä tilanne YEL-maksun suhteen muodostuu, jos teet paljon työtunteja, mutta kulujen jälkeinen tulosi on alhaisempi kuin vastaavasta työstä muualla työntekijälle maksettu palkka. 

Asian voisi ilmaista niinkin, että YEL-lakimuutoksella on pyritty korjaamaan tilannetta, jossa maksamalla alhaista YEL-vakuutusmaksua rahoitat muuta elämääsi. 

Näin ollen liiketoimintasi on taloudelliselta näkökannalta niin kannattamatonta, että et saa vastaavaa tuloa kuin muualla samalla alalla työskentelevä palkansaaja (työntekijä). 

Mitä voit tehdä toteutuneen YEL-muutoksen jälkeen, jos YEL-työtulosi on korkea, mutta todelliset tulosi kulujen jälkeen alhaiset?

Jos YEL-maksusi kohoavat lakimuutoksen jälkeen, ainoa mahdollisuutesi on saada jollakin tavalla enemmän rahaa samalla työpanoksella, jonka nytkin teet yrittäjänä.

Yritystoimintasi tekemiseen kannattavammaksi maksaaksesi korkeampaa YEL-maksua on olemassa muutama vaihtoehto:
 • Nostat myyntihintojasi asiakkaillesi, jolloin toivon mukaan sisään tulevan rahan määrä kasvaa
 • Tehostat työntekoasi ja tuotat vähemmällä työpanoksella enemmän palvelua tai tuotteita eli tuotat pienemmällä työpanoksella enemmän myytävää
 • Pienennät kuluja jolloin sinulle jäävän rahan määrä kasvaa
 • Karsit pois vähemmän tuottavia tuotteitasi tai palveluitasi ja keskityt myymään sitä, mistä saat paremmin rahaa

Jos et pysty korjaamaan tilannetta ja yritystoimintasi tulotaso suhteessa työpanokseen on edelleen alhainen tai jopa tappiollinen, joudut kohoavien YEL-maksujen johdosta lopettamaan yritystoimintasi.

Eräs eläkeyhtiö tosin kirjoittaa artikkelissaan YEL-lakimuutoksesta seuraavasti:

Yritystoiminnan pienimuotoisuus tulee huomioitua työtulon määrässä sitä kautta, että työtuloa suhteutetaan liikevaihtoon. Vakiintuneen käytännön mukaan työtuloa ei myöskään vahvisteta isommaksi kuin yrityksen liikevaihto on. 

Nähtäväksi jää missä määrin yritystoiminnan pienimuotoisuus ja liikevaihto otetaan todellisuudessa huomioon, kun lakia aletaan oikeassa elämässä soveltaa YEL-työtulon määrittämiseen. 

Jos YEL-maksu tekee liiketoiminnastasi pysyvästi kannattamatonta YEL-muutoksen takia, sillä on radikaaleja vaikutuksiasi yritystoimintaasi. 

Vaihtoehtoinasi on uusien tulojen etsiminen joko ryhtymällä yrittäjäksi toiselle alalle, etsimällä kannattavampaa liiketoimintaa saman alan sisällä tai siirtymällä palkkatyöhön.

3. Mitä jos yritystoimintasi on erittäin tuottoisaa pienellä työpanoksella? Miten YEL-maksusi määrä arvioidaan?

Vuoden 2023 YEL-muutoksen jälkeenkin YEL-maksun tulisi perustua yrittäjän työpanokseen. Jos tämä muutoksenkin jälkeen todella toteutuu, minimaalisella työpanoksella saavutetun hyvän euromääräisen tuloksen ei pitäisi korottaa YEL-maksua.

Näin ollen minimissään olevalla työpanoksella saavutetulla korkealla yritystoiminnan tuotolla ei tulisi lakimuutoksen tultua voimaan olla vaikutusta YEL-maksua korottavasti. Päinvastoin, jos yrittäjän työpanos on alhainen, YEL-maksun tulisi jopa laskea.

Eläkeyhtiöiltä jo saadut päätökset yrittäjien YEL-maksuista tukevat tätä ajatusta. Hyvillä perusteilla monet yrittäjät ovat edelleen jatkaneet YEL-maksun vähimmäismäärän maksamista.

Miten sinun saattaa olla hyödyllistä tehdä, jotta voit todentaa alhaisen työpanoksesi ja maksaa YEL-maksun minimiä?

Jotta pystyisit osoittamaan eläkeyhtiölle, että YEL-työpanoksesi todella on hyvin alhainen, saattaa olla hyväksi pitää tässäkin tilanteessa jossain määrin kirjaa työtunneistasi viikossa. 

Näin voit tarvittaessa esittää eläkeyhtiölle edellä kerrotun, lain vaatiman, "luotettavan selvityksen" keskimääräisistä viikkotunneistasi.

Työeläkeyhtiöllä on velvollisuus ottaa ilmoittamasi viikkotyötunnit huomioon YEL-työtulosi arvioinnissa ja vahvistamisessa.

Jos sinulla on vähäisen työpanoksesi tuottaman huomattavan yritystulon ohella muitakin tuloja, kuten pääomatuloja, niiden mainitseminen YEL-vakuutusmaksun muuttamisen yhteydessä saattaa olla hyödyksi. 

Tällöin voit näyttää toteen, että et ole täysin riippuvainen ainoastaan yritystoimintasi työpanoksesta, vaan yritystoimintasi saattaa hyvinkin olla sivutoimista.

4. Mitä jos tulosi kulujen jälkeen melko lailla vastaa samalla alalla olevan palkansaajan tuloa? Miten YEL-maksusi määritetään muutoksen jälkeen?

Jos YEL-maksun perustana oleva työpanoksesi vastaa melko lailla kokopäiväisen palkansaajan työmäärää, YEL-vakuutuksen maksujen pitäisi olla työeläkeyhtiölle varsin helppo määrittää.

Tällöin eläkeyhtiö ottaa malliksi samalla alalla olevan palkansaajan mediaanipalkan ja laskee YEL-vakuutusmaksusi tuon mediaanipalkan mukaan. 

Mediaanipalkka tarkoittaa sitä, että otetaan vuoden palkkatilastoista kaikki saman alan palkkasummat, asetetaan ne suuruusjärjestykseen ja poimitaan jonosta keskimmäinen palkkasumma. 

Tuo summa on tietyn alan mediaanipalkka. Lue lisää mediaanista Wikipediasta.

On hyvin epätodennäköistä, että sinulle kulujen jälkeen vuoden aikana jäävä raha on sama summa kuin tuo palkansaajien mediaanipalkka. 

Näin ollen jos YEL-työtulosi määritetään sen mukaan, maksat joko enemmän tai vähemmän YEL-maksua kuin jos se laskettaisiin oikeasti saamasi tulon mukaan.

YEL-työtulon ei ole koskaan ollut tarkoituskaan olla sama summa kuin mahdollinen todellinen tulosi euroissa. 

Tämä YEL-lakiin tehty uudistus ei muuta tilannetta tältä osin miksikään, vaan velvoittaa eläkeyhtiötä kiinnittämään enemmän huomiota maksamasi maksun perusteisiin.

5. Esimerkki: Mitä Henrik von Fyffendahl tekee YEL-uudistuksen edetessä?

Kuten aiemmassa artikkelissani YEL-maksusta kerrottiin, Henrik on kohdan kolme tilanteessa. Hän saa pienellä työpanoksella enemmän tuloja, kuin mihin palkansaajan tuntipalkka koskaan yltäisi.

Henkka on seurannut uutisointia YEL-lakimuutoksesta hyvin tarkkaan, hän on lukenut jopa eduskunnan esityksen yrittäjäeläkelain uudistamisesta. 

Näin ollen hän tietää, mihin lailla pyritään ja mitä eläkeyhtiö tulee kysymään, kun YEL lakia sovelletaan tarkemmin.

Omassa tilanteessaan Henrik von Fyffendahl haluaa maksaa YEL-maksun minimiä ja hän toimii seuraavasti:

 • Hän on valmis tuomaan eläkeyhtiölle tiedoksi yrittäjätoimintansa olevan sivutoimista, koska hän saa sijoitustoiminnastaan runsaasti pääomatuloja, joilla ei ole mitään tekemistä YEL-maksun
 • Henrik pitää kirjaa yrittäjätoiminnan työtunneistaan viikossa, koska se tulee olemaan yksi YEL-maksun määrän olennainen peruste
 • Hän pyrkii edelleen vähentämään työtuntejaan etsimällä tapoja tehostaa yritystoimintaansa. Tällä hän pyrkii pitämään myyntinsä edelleen korkeana, lisäämättä kuitenkaan omia työtunteja yritystoimintaansa
 • Henrik haki jo ennen lakimuutoksen voimaan tuloa muutosta YEL-työtuloonsa, jotta rekisteriin jää merkintä YEL-maksun määrittämisestä. Näin hän ei ehkä ole ensimmäisten joukossa, joiden työtuloa tarkistetaan. Näin hän saa aikaa seurata mediasta, mihin tilanne muiden kohdalla kehittyy ja voi miettiä jatkotoimenpiteitä sen mukaan

Edellä mainituilla toimenpiteillä Henrik von Fyffendahl uskoo pitävänsä YEL-maksun edelleen "oikealla" tasolla, eli minimissään. Se vastaa hänen yritystoimintansa todellista omaa työpanosta.

6. Mitä tekoäly neuvoo yrittäjiä tekemään YEL-muutoksen vaikutusten suhteen?

Tekoäly kertoo ensin tämän artikkelin perusteella siitä, miten YEL-maksu vaikuttaa yrittäjän eläkemaksuihin ja tulevaan eläkkeeseen:

YEL eli yrittäjän eläkelaki määrittelee eläkemaksujen suuruuden yrittäjien työtulosta. YEL-työtulon perusteella määritellään myös yrittäjän eläkkeen suuruus. Jos yrittäjän YEL-työtulo kasvaa, hänen eläkemaksujensa suuruus kasvaa myös. YEL-muutoksen tarkoituksena on parantaa yrittäjien eläketurvaa. YEL-muutoksen vaikutukset vaihtelevat yritystoiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen. 

Sitten se kommentoi eläkeyhtiöiltä velvoitettavia YEL-työtulon tarkistuksia: 

YEL-muutoksen myötä eläkeyhtiöt velvoitetaan tarkistamaan YEL-työtuloja tarkemmin ja useammin. Tämä tarkoittaa, että jos eläkeyhtiö katsoo YEL-työtulon alhaiseksi, se voi päättää korottaa maksuja. Jos eläkeyhtiö päättää korottaa YEL-työtuloasi vuonna 2023, sinun pitäisi ottaa yhteyttä eläkeyhtiöön ja selvittää perusteet korotukselle. Jos korotus ei perustu todelliseen työtulon kasvuun, voit hakea muutosta päätökseen. Jos päätös muuttuu, YEL-maksujesi suuruus pysyy ennallaan.

Tekoäly antaa vielä yrittäjille ohjeeksi: 

Pienyrittäjien YEL-maksujen korotus voi olla merkittävä, joten heidän on syytä seurata tarkasti YEL-muutosten vaikutuksia yritystoimintaansa.

Kiitokset tekoälylle kommenteista. Lopuksi vielä tiivistelmä YEL-muutoksen vaikutuksista.

7. Lyhyesti: YEL-maksun mahdollisia vaikutuksia yritystoimintaan

YEL-laki voi vaikuttaa eri yrittäjiin eri tavoin, riippuen yrityksen YEL-maksujen määrästä ja siitä, kuinka paljon ne nousevat. Tehdyn YEL-muutoksen vaikutukset saattavat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Yrityksen kustannukset saattavat nousta, mikä heikentää yrityksen tulosta ja sitä kautta kannattavuutta
 • YEL-maksujen korotuksen myötä yrittäjän oma eläkekertymä saattaa maksun suuruudesta riippuen lisääntyä, joten silloin yrittäjä saa aikanaan korkeampaa eläkettä
 • YEL-muutoksen johdosta yrittäjän saama verovähennyskin saattaa korkeamman maksun ansiosta nousta
 • YEL-muutoksen johdosta yrittäjän on hyvä tehdä laskelmia yritystoimintansa tuottavuudesta ja mahdollisesti miettiä, tarvitseeko hänen ryhtyä toimenpiteisiin yrityksensä kannattavuuden parantamiseksi
 • Yrittäjän saattaa olla hyödyllistä ottaa tarvittaessa yhteyttä eläkeyhtiöön saadakseen neuvoja 

Tämä artikkeli on vastaus toiminimellä yrittävän asiakkaani kysymykseen YEL-maksujen tarkistuksen vaikutuksesta toiminimen yritystoimintaan. 

Haluatko sinäkin vastauksia toiminimesi verovähennyksiä tai yrittämistä koskeviin kysymyksiisi? 

Tutustu palveluihini:

Lue lisää YEL-maksusta ja yrittämisestä

[Tämän artikkelin muokkauksessa on käytetty apuna tekoälyä. Lue lisää artikkelien laadinnasta tällä sivustolla.]